HOT NEWS
พุธ, 17 กันยายน 2014
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ
เขียนโดย ดวงใจ หงษ์จันทร์   

     ผู้นำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านโหมน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

       เมื่อเวลา  10.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2553  ที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านโหมน ตำบลห้วยโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์   นายประยูร  เชื้อปาศักดิ์  นักวิชาการแรงงาน   ชำนาญการ   สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้แทนส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  และแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านโหมน  พร้อมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จาก 18 อำเภอ ในการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสู่ชุมชน/ท้องถิ่น  โดยมีนางสาวทิพวรรณ  จันทร์ชนะ  แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์   และคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านโหมน   ให้การต้อนรับ    

        สำหรับการประชุมร่วมระหว่างแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์  กับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน  ปัญหา  และอุปสรรค  ของอาสาสมัครแรงงานของทั้ง 2 จังหวัด เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา การทำงานของอาสาสมัครแรงงานให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเตรียมนำข้อมูลที่ได้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ  2553 ต่อไป

    โอกาสนี้ คณะอาสาสมัครแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงชุมชนฯ บ้านโหมน ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการและขยายผลสู่ชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดกาฬสินธุ์