HOT NEWS
ศุกร์, 19 กันยายน 2014
มอบเข็มคนดีศรีแผ่นดิน‏
เขียนโดย ชนะชัย ภูแสงศรี   

    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร คนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ประเภทบุคคลทั่วไปจำนวน 11 รายและประเภทนักเรียนจำนวน 30  ราย เพื่อสร้างกระแสให้สังคมเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการกระทำความดี
           เมื่อเช้าวันนี้ 9 กันยายน 2553  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและ ประกาศนียบัตรแก่บุคคลทั่วไปจำนวน 11 รายและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์อีกจำนวน 30 ราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณลักษณะเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีความรอบรู้ มีคุณลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และเพื่อสร้างสร้างกระแสให้สังคมเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการกระทำความดี

          นายสาย  เตรียมไธสง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า  คน ดีศรีแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศนียบัตรตาม โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาคในครั้งนี้ประกอบด้วย ประเภทบุคคลทั่วไปที่คัดเลือกจากทุกอำเภอๆละ 1 ราย รวม 11  ราย  และ ประเภทนักเรียนคัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 แห่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ โรงเรียนนิคมลำปาว และโรงเรียนดงน้อยวิทยาแห่งละ 10 ราย รวม 30 ราย ซึ่งคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมดจำนวน 41  รายเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะคนดี 9 ประการคือ  มี คุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกดี รักการเรียนรู้ มีความรัก ผูกผูกพันอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอเอื้ออาทรห่วงใยกับบุคคลในครอบครัว  รักความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย มีสุขภาพจิตดี มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และไม่มั่วสุมอบายมุข  จึงสมควรได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์

  

  


สุวรรณ  ศรีอาภรณ์   / ข่าว