HOT NEWS
พุธ, 17 กันยายน 2014
มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์จัดงาน สืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดไท้องค์ราชัน
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   

           วันที่ 14 มกราคม 2554 รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 6 "มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

จัดขึ้นแต่งแต่วันที่ 14 – 16 มกราคม 2554 โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งการจัดนิทรรศการ มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดไท้องค์ราชัน การประกวดส้มตำลีลา การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดเดี่ยวพิณ แคน ซอ โหวด โปงลาง สำหรับเยาวชนในสถาบันการศึกษา ชาย – หญิง อายุระหว่าง 15-25 ปี การประกวดแข่งขันพานบายศรี การประกวดแข่งขันประดับผ้า "เทิดไท้องค์ราชัน” การประกวดโปงลางระดับมัธยมศึกษา การประกวดภาพถ่าย "ศิลปวัฒนธรรมอีสาน” และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการจัดงานครั้งมีนักเรียนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมชมนิทรรศการในงาน มากกว่า 1,000 คน
          รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานมีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความเชื่อ ค่านิยม สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อคนในท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ จึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพและเพื่อถ่ายทอด แนวความคิด ค่านิยมที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 6” ขึ้น
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ราชมงคลกาฬสินธุ์ ได้รับเป็นเจ้าภาพ โดยมี ราชมงคลขอนแก่น ราชมงคลสุรินทร์ ราชมงคลสกลนคร ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย วิทยาลัยสุขสวัสดิ์จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแสดงวัฒนธรรมประจำชาติอีกด้วย การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยืนยง ต่อไป

สุรพล คุณภักดี    ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ทวีศักดิ์  ศรีศิริ  ภาพ