HOT NEWS
เสาร์, 20 กันยายน 2014
ร.ร.เมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   

     โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีนักเรียน ครู กว่า 370 คน เข้าร่วมกิจกรรม

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2554 ที่ศาลาการเปรียญวัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีนายสมรรถชัย ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การงานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อฝึกฝน อบรมพัฒนาจิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ใช้หลักธรรมในการตัดสินใจมากกว่าการใช้อารมณ์ซึ่งจะส่งผลการเรียน และการดำรงชีวิตได้ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 350 คน และคณะครู จำนวน 20 คนร่วมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนยายน 2554 มีพระวิทยากรจากวัดประชานิยม เป็นผู้ให้ความรู้

     นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับนักเรียนที่เข้ารับการอบรมว่า อยากให้นักเรียนทุกคนได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้จากพระวิทยากรให้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้การเรียน เพราะการเรียนต้องอาศัยทั้งความขยัน อดทน ที่สำคัญเรื่องของสมาธิ การที่เรามีสมาธิดีจะช่วยให้เรามีสติ เข้าใจกับตำราเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นจะส่งผลต่อผลการเรียนด้วย ต่ออนาคตของนักเรียนทุกคนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

........................................
ดวงใจ หงษ์จันทร์   ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

ชนะชัย  ภูแสงศรี  ภาพ