HOT NEWS
พฤหัสบดี, 02 ตุลาคม 2014
ชาวกาฬสินธุ์พร้อมใจขอพระราชทานชื่อสะพานข้ามเขื่อนลำปาว
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   
ภาพข่าว

          ตามที่  กรมทางหลวงชนบทได้มีการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อประโยชน์ด้านการขนส่งคมนาคมและการท่องเที่ยว  โดยใช้ชื่อสะพานว่า  “สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว”  แต่เพื่อให้เป็นสิริมงคลสำหรับชาวจังหวัดกาฬสินธุ์  ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2552  ที่ผ่านมา  ที่ประชุมได้มีมติให้กราบทูลขอพระราชทานนามของสะพาน  โดยใช้ชื่อว่า  “สะพานสิรินธร”

                นายเดชา  ตันติยวรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้กล่าวถึงลักษณะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาวว่า  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ  ตัวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  2  ช่องจราจร  ความยาว  2,040  เมตร  ผิวจราจรกว้าง  9  เมตร  ทางเท้าข้างละ  2.50 เมตร  ช่องลอดสุทธิทางราบ  22  เมตร  ทางดิ่ง  3.70 เมตร  ส่วนที่ 2  ถนนเชิงลาดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาว  1,439  เมตร  ผิวจราจรกว้าง  7.00 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  2.50 เมตร  ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง  1,014  วัน  เริ่มสัญญา  20  พฤศจิกายน  2549  สิ้นสุดสัญญา  29  สิงหาคม  2552   ใช้งบประมาณ  498,850,000  บาท  และคาดว่าจะสามารถเปิดใช้ได้ประมาณต้นปี พ.ศ. 2553

               ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้กล่าวอีกว่า  ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการหลัก ๆ  คือ  สามารถลดระยะทางในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทางฝั่งตะวันตก  อำเภอหนองกุงศรี  อำเภอท่าคันโท  ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ฝั่งตะวันออก  อำเภอสหัสขันธ์  อำเภอเมือง  อำเภอสมเด็จ  อำเภอกุฉินารายณ์  ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวให้บริเวณอ่างเก็บน้ำลำปาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ  และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพิพิธภัณฑ์สิรินธร  อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวและยังเป็นทางเลือกเพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนสาย  East  West  Corridor  ได้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนั้น  ยังเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  สังคม  พร้อมทั้ง  พัฒนาเมืองอันเป็นผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงดีขึ้น

ภาพข่าว