HOT NEWS
พฤหัสบดี, 18 กันยายน 2014
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดแสดงศิลปนิพนธ์แนวอนุรักษ์
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   


นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดแสดงศิลปนิพนธ์แนวอนุรักษ์ และแนวสร้างสรรค์

นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดแสดงศิลปนิพนธ์แนวอนุรักษ์ และแนวสร้างสรรค์ นักศึกษาคณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฎดุริยางค์ ได้นำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์แนวอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ จำนวน 14 ชุดการแสดง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ ได้ชี้แนะแนวทางในการที่จะสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนให้กับนักศึกษาต่อไป
เมื่อค่ำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ที่หอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 คณะศิลปศึกษา และคณะศิลปนาฎดุริยางค์ เพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบการแสดง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ ได้ให้คำชี้แนะ กลั่นกรองผลงาน เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนให้กับนักศึกษต่อไป อีกทั้งทำให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม โดยมีนายชิน เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ นางจุฑาภรณ์ สุวรรณราช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมชมการแสดง

นางทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า ดังนั้น วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่ทำการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพในด้านนี้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และศิลปนิพนธ์ เป็นการศึกษาที่ประมวลองค์ความรู้ที่นักศึกษา ได้เล่าเรียนมาตลอด 4 ปี มาวิเคราะห์ ตกผลึกเป็นศิลปนิพนธ์ ซึ่งการนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาในรูปแบบการแสดงครั้งนี้ แบ่งเป็นแนวอนุรักษ์ จำนวน 10 ชุด คือ รำแพรวากาฬสินธุ์ เซิ้งโปง กลองยาวอีสาน ฟ้อนสาละวัน รำมวยโบราณ เซิ้งทำนา ฟ้อนสดุดีพระธาตุพนม หมอลำกลอน ฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล แนวสร้างสรรค์ 4 ชุด คือ ฮึตฮอยภูไท พญายูง อาทิตติยนารี ดวงประทีปนาคี กลอนบูชาครู โดยมี คุณแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ, อ.ศิริวรรณ แก้วเพ็งกรอ, อ.พรสวรรค์ พรดอนก่อ, อ.เรืองชัย นากลาง, อ.กิตติยา ทาธิสา และคณะครู อาจารย์ จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กว่า 20 คน ร่วมพิจารณาให้คะแนน

 

ดวงใจ หงษ์จันทร์    ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin

ชนะชัย  ภูแสงศรี   ภาพ
ภาพข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่