HOT NEWS
จันทร์, 15 กันยายน 2014
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือจัดกิจกรรม “หนูน้อยฟันสวย”
เขียนโดย ดวงใจ หงษ์จันทร์   

     โรงเรียนเทศบาล 3 วัดหนือ จัดกิจกรรม “หนูน้อยฟันสวย”  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพฟันของตนเองอย่างถูกวิธีและเหมาะสมตามวัย

                     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ได้จัดกิจกรรม “หนูน้อยฟันสวย”  เพื่อสนับสนุนโครงการแปรงฟันทั่วไทย  ยิ้มสดใส  เด็กไทยฟันดี   ส่งเสริมประสบการณ์ของนักเรียนให้มีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพฟันของตนเองอย่างถูกวิธี และเหมาะสมตามวัย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และด้านสติปัญญา  ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม, การแสดงของนักเรียน, ประกวดคำขวัญ  ลด  ละ  เลิก ไม่กินหวาน, ระบายสีภาพ ระดับอนุฐาล1 และ 2, ประกวดหนูน้อยฟันดี, การแข่งขันตอบปัญหา และการแสดงละครระหว่างวิทยากรและคณะครู   โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  และสำนักงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์    ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

                นางสาวภัทรวดี  พัฒนโพธิ์   ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม   ได้กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรม “หนูน้อยฟันสวย” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2547  ทำให้โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปี 2549  จนถึงปัจจุบัน   และได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ จากศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2552  ให้โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ และโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เป็น “คู่หูโรงเรียนเสริมสร้างทันตสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดกาฬสินธุ์”   ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนและมาจากความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง/โรงเรียน/ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมการจัดการศึกษาด้วย

ชนะชัย   ภูแสงศรี/ภาพ