HOT NEWS
พฤหัสบดี, 02 ตุลาคม 2014
ลงแขกเกี่ยวข้าว
เขียนโดย ดวงใจ หงษ์จันทร์   
ตัวอย่าง ภาพ
      ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาสาธิตปุ๋ยชีวภาพ ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

        นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ,นางชะม้อย วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ,นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน กว่า 100 คน ได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวที่แปลงนาสาธิตปุ๋ยชีวภาพ เนื้อที่ 26 ไร่ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่มีมาแต่โบราณ ให้คงอยู่สืบไป สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างคนในชุมชน และสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์

        นางชะม้อย วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ คือการส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เริ่มขึ้น ในเรื่องดังกล่าวนี้ อบจ.กาฬสินธุ์ จึงมีแนวคิดในการที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ได้มีการทดลองการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพ ที่แปลงนาสาธิต บนเนื้อที่ 26 ไร่ มีการทำนา ปลูกข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวเหลือง 11 ที่มีคุณสมบัติ หุงขึ้นหม้อ น้ำหนักข้าวดี ราคาดี ที่ผ่านมาพบว่าการใช้ปุ๋ยชีวภาพทำให้นาข้าวไม่มีโรคเพลี้ยกระโด ผลผลิตเฉลี่ย อยู่ที่ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแปลงนาที่ทุกคนลงแขกเกียวข้าวครั้งนี้ก็จะนำไปทำพันธุ์ข้าวเหลือง 11 ต่อไป หากเกษตรกรท่านสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ อบจ.กาฬสินธุ์ หรือโรงสีไฟกาฬสินธุ์รุ่งเรือง 3 อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

        ด้านนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวอีสานเรา ซึ่งมีมาแต่ช้านานก็หายไปในช่วงหนึ่ง สำหรับ อบจ.กาฬสินธุ์ ก็ได้สนับสนุนให้มีการลงแขกเกี่ยวข้าว และการทำแปลงนาสาธิตของ อบจ.กาฬสินธุ์ ก็จะเป็นหนึ่งที่จะนำเอาวิถีชีวิตชาวบ้านของเราสมัยก่อนกลับมาอีกครั้งหนี่ง ไม่ว่าจะเป็นการทำนาด้วยการปักดำ การหว่าน หรือการโยน การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ทำให้ลดต้นทุนการผลิต คืนความสมดุลย์สู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย เช่น ลดต้นทุนการเก็บเกี่ยว ที่สำคัญช่วยสร้างความสมัครสมาน สามัคคีให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

ตัวอย่าง ภาพ

ตัวอย่าง ภาพ

ตัวอย่าง ภาพ

ตัวอย่าง ภาพ

ชนะชัย  ภูแสงศรี  ภาพ